logo VTC

Vlaamse Toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens

Logo Vlaamse leeuw

Machtigingen 2018

! Let op deze overzichten worden niet meer bijgewerkt sinds november 2018

beraadslagingen 2017 - beraadslagingen 2016 -beraadslagingen 2015 - beraadslagingen 2014 - beraadslagingen 2013 - beraadslagingen 2012 - beraadslagingen 2011 - beraadslagingen 2010

 • Beraadslaging VTC nr. 40/2018 van 20 juni 2018 betreffende de medeling van persoonsgegevens van buitenlandse studenten door de Universiteit Gent aan de stad Gent in het kader van de wettelijke inschrijving van buitenlandse studenten.
 • Beraadslaging VTC nr. 39/2018 van 20 juni 2018 betreffende de verlenging van beraadslaging VTC nr. 30/2016 van de meedeling van persoonsgegevens door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) in het kader van het exploitatieinstrument Columbus ter versterking van het studiekeuzeproces naar het hoger onderwijs.
 • Beraadslaging VTC nr. 38/2018 van 20 juni 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de onderwijsinstellingen van het basis- en secundair onderwijs in het kader van schoolveranderingen.
 • Beraadslaging VTC nr. 37/2018 van 20 juni 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het mededelen van persoonsgegevens van potentiële leerlingen en leerlingen door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de onderwijsinstellingen in het kader van dubbele inschrijvingen.
 • Beraadslaging VTC nr. 36/2018 van 20 juni 2018 die beraadslaging VTC nr. 11/2018 en beraadslaging VTC nr. 24/2016 vervangt betreffende de aanvraag tot machtiging door het Agentschap Informatie Vlaanderen als beheerder van het Dossierstatusinformatiesysteem (DOSIS) en aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen als beheerder van het e-loket voor ondernemers, VlaanderenOnderneemt.be.
 • Beraadslaging VTC nr. 35/2018 van 20 juni 2018 betreffende de mededeling van persoonsgegevens door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) in het kader van de ijkingstoetsen.
 • Beraadslaging VTC nr. 34/2018 van 20 juni 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van netgebruikers door de distributienetbeheerder Eandis cvba aan de Stad Antwerpen in het kader van een onderzoek naar gas- en elektriciteitsverbruik om leegstand te detecteren en tegen te gaan.
 • Beraadslaging VTC nr. 33/2018 van 20 juni 2018 die beraadslaging VTC nr. 01/2012 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van cursisten door de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie aan het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), afdeling Volwassenenonderwijs.
 • Beraadslaging VTC nr. 32/2018 van 20 juni 2018 die beraadslaging VTC nr. 05/2011 en beraadslaging VTC nr. 18/2014 vervangt betreffende de aanvraag tot machtiging van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) om gegevens te mogen ontvangen uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED).
 • Beraadslaging VTC nr. 31/2018 van 20 juni 2018 die beraadslaging VTC nr. 31/2015 vervangt betreffende het mededelen van persoonsgegevens uit de Leer- en Ervaringsbewijzendatabank (LED) van personen die solliciteren bij de Vlaamse Overheid en eigen personeelsleden van de Vlaamse Overheid door het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) voor het personeelssysteem van de Vlaamse Overheid (Vlimpers).
 • Beraadslaging VTC nr. 30/2018 van 16 mei 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voorAanvraag tot machtiging voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van leerkrachten van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Departement Onderwijs en Vorming (departement OV) in het kader van een onderzoek naar de tijdsbesteding van leraren in het basis- en secundair gewoon en buitengewoon onderwijs.
 • Beraadslaging VTC nr. 29/2018 van 16 mei 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het mededelen van gecodeerde persoonsgegevens van leerlingen van het basis en secundair onderwijs die in de stad Antwerpen wonen of onderwijs volgend door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de stad Antwerpen in het kader van het project Antwerp Children’s Zone.
 • Beraadslaging VTC nr. 28/2018 van 16 mei 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door het departement Landbouw en Visserij (LV) aan de gemeente Ham in kader van uitvoering van de gemeentebelasting op bedrijfsvestigingen.
 • Beraadslaging VTC nr. 27/2018 van 16 mei 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen van het deeltijds kunstonderwijs (DKO) door de academies voor deeltijds kunstonderwijs aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) in het kader van personeelsomkadering en werkingsmiddelen, controle van inschrijvingen en aanwezigheden en wetenschappelijk onderzoek en beleidsevaluatie en door AgOdi aan de academies voor deeltijds kunstonderwijs in het kader van dubbele inschrijvingen.
 • Beraadslaging VTC nr. 26/2018 van 16 mei 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de onderwijsinstellingen van het basis – en secundair onderwijs in het kader van schoolveranderingen.  
 • Beraadslaging VTC nr. 25/2018 van 16 mei 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van titularissen van voertuigen door het Departement Omgeving (OMG) aan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit (Brussel Fiscaliteit) in het kader van het toepassen van en het toezicht op de lage-emissiezone (LEZ) reglementering.
 • Beraadslaging VTC nr.24/2018 van 16 mei 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van Nederlandsonkundigen die (kandidaat) sociale huurder zijn door het Vlaams Woningfonds cvba (VWF) als sociale verhuurder aan het Agentschap Integratie en Inburgering (AII) als beheerder van de Kruispuntbank Inburgering (KBI) in het kader van het sociale huurstelsel en het toezicht op de sociale huurreglementering.
 • Beraadslaging VTC nr. 23/2018 van 16 mei 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van Nederlandsonkundigen die (kandidaat) sociale huurder zijn door het Agentschap Integratie en Inburgering als beheerder van de Kruispuntbank Inburgering (KBI) aan het Vlaams Woningfonds cvba (VWF) als sociale verhuurder en via het VWF ook aan de afdeling Toezicht van het agentschap Wonen Vlaanderen (Wonen Vlaanderen) in het kader van het sociale huurstelsel en het toezicht op de sociale huurreglementering.
 • Beraadslaging VTC nr. 22/2018 van 16 mei 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging van het mededelen van persoonsgegevens van studenten in het hoger onderwijs door het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van Nederland in het kader van studiefinanciering.
 • Beraadslaging VTC nr. 21/2018 van 18 april 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Vlaams agentschap voor ondernemersvorming Syntra Vlaanderen in het kader van het stelsel 'Duaal leren' en het in kaart brengen van de nood aan werkplekken en het gebruik van gecodeerde persoonsgegevens voor beleidsinformatie en -evaluatie.
 • Beraadslaging VTC nr. 20/2018 van 18 april 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging vooor de mededeling van persoonsgegevens met betrekking tot de gebouweenheid door het Vlaams Energieagentschap (VEA) aan de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) in het kader van de toepassingsmogelijkheden van een hedonisch model voor de schatting van onroerende goederen.
 • Beraadslaging VTC nr. 19/2018 van 18 april 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens met betrekking tot de gebouweenheid door het Vlaams Energieagentschap (VEA) aan de onderzoekseenheid Economie van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KULeuven in het kader van wetenschappelijk onderzoek RETAX-project.
 • Beraadslaging VTC nr. 18/2018 van 18 april 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van ouders en opvoeders van kinderen en leerlingen door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) aan het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin) en het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het gezinsbeleid (VUTG) en de uitbetalingsactoren in het kader van de uitbetaling van gezinstoelagen (het groeipakket van het gezin).
 • Beraadslaging VTC nr. 17/2018 van 28 maart 2018 die beraadslaging VTC nr. 44/2014 van 10 december en beraadslaging VTC nr. 14/2014 van 14 mei 2014 vervangt betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen van het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) met het oog op het verkrijgen van beleidsinformatie in het kader van armoedebestrijding.
 • Beraadslaging VTC nr. 16/2018 van 28 maart 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen en studenten door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs & Vorming (AHOVOKS) aan de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium (AD Statistiek) van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie in het kader van Europese doeleinden, nationale behoeften en administratieve vereenvoudiging.
 • Beraadslaging VTC nr. 15/2018/D van 28 maart 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging van de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen van het kleuteronderwijs, lager- of secundair onderwijs in verband met de aan- en afwezigheden door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin), het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het gezinsbeleid (VUTG) en aan de uitbetalingsactoren in het kader van de uitbetaling van gezinstoelagen (het groeipakket van het gezin).
 • Beraadslaging VTC nr. 15/2018/C van 28 maart 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging van de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen van het kleuteronderwijs, lager- of secundair onderwijs in verband met de aan- en afwezigheden door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin) ), het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het gezinsbeleid (VUTG) en de uitbetalingsactoren in het kader van de uitbetaling van gezinstoelagen (het groeipakket van het gezin).
 • Beraadslaging VTC nr. 15/2018/B van 28 maart 2018 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen van het kleuteronderwijs, lager- of secundair onderwijs en hoger onderwijs inzake inschrijvingen door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin) en het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het gezinsbeleid (VUTG) en de uitbetalingsactoren in het kader van de uitbetaling van gezinstoelagen (het groeipakket van het gezin).
 • Beraadslaging VTC nr. 15/2018/A van 28 maart 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging van de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen van het kleuteronderwijs, lager- of secundair onderwijs in verband met de aan- en afwezigheden door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin), het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het gezinsbeleid (VUTG) en de uitbetalingsactoren in het kader van de uitbetaling van gezinstoelagen (het groeipakket van het gezin).
 • Beraadslaging VTC nr. 14/2018 van 28 maart 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) aan de Vlaamse gemeenten in het kader van de gemeentelijke bevoegdheden heffing op verwaarloosde en ongeschikte of onbewoonbare woningen.
 • Beraadslaging VTC nr. 44/2017 van 28 maart 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van de lerenden en het onderwijspersoneel door het agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), het agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en Syntra Vlaanderen aan het departement Onderwijs en Vorming (O&V) in het kader van de databank Beleidsinformatie Onderwijs en Vorming.
 • Beraadslaging VTC nr. 13/2018 van 28 februari 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens door de entiteiten van de Vlaamse Overheid en door gemeenten, autonome gemeentebedrijven, de OCMW's, de OCMW-verenigingen (met uitzondering van de ziekenhuizen), de provincie en de autonome provinciebedrijven, aan Audit Vlaanderen in ht kader van haar auditopdrachten.
 • Beraadslaging VTC nr. 12/2018 van 28 maart 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van personeelsleden van de Vlaamse Overheid door het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) en het agentschap Facilitair Bedrijf aan het departement Kanselarij en Bestuur (departement KB) voor een gedragsonderzoek in het kader van het klimaatactieplan.
 • Beraadslaging VTC nr. 11/2018 van 28 februari 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging door het Agentschap Informatie Vlaanderen als beheerder van het Dossierstatusinformatiesysteem (DOSIS) en aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen als beheerder van het e-loket voor ondernemers, VlaanderenOnderneemt.be.
 • Beraadslaging VTC nr. 10/2018 van 28 februari 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens van alle kinderen geboren 2015, die minstens 1 maal op consultatie gingen bij Kind en Gezin (K&G), door K&G aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) in het kader van het wetenschappelijk onderzoek rond de Vlaams referentiegroeicurven.
 • Beraadslaging VTC nr. 9/2018 van 28 februari 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van internaatleerlingen door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), het agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aan het Gemeenschapsonderwijs (GO!) voor beleidsonderzoek naar de internaten met permanente openstelling (IPO) en internaten Buitengewoon Onderwijs (BuO) en het tehuis van het GO! te Kuurne.
 • Beraadslaging VTC nr. 8/2018 van 28 februari 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van architecten die een aanvraag indienen bij het omgevingsloket door het Departement Omgeving aan de Orde van Architecten voor de uitoefening van de wettelijke opdrachten.
 • Beraadslaging VTC nr. 7/2018 van 28 februari 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van personen die een voertuig hebben geregistreerd door het Departement Omgeving (OMG) aan de stad Antwerpen, de stad Mechelen, de gemeente Willebroek en de stad Gent en omgekeerd in het kader van het toepassen van en het toezicht op de lage-emissiezone (LEZ) regelementering.
 • Beraadslaging VTC nr. 6/2018 van 28 februari 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het departement Werk en Sociale Economie (departement WSE) met het oof op het vervullen van haar taken inzake de maatregel startbonus.
 • Beraadslaging VTC nr. 5/2018 van 31 januari 2018 betreffende de aanvraag van tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan Service publique de Wallonie - Direction Générale de l'Agriculture, des Resources naturelles et de l'Environnement in het kader van het toezicht op de gewestoverschrijdende mesttransporten.
 • Beraadslaging VTC nr. 4/2018 van 31 januari 2018 betreffende de aanvraag van tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van netgebruikers door de distributiebeheerder Infrax aan de gemeente Laakdal voor het gebruik van het energieloket voor de uitoefening van 4 taken van de gemeente.
 • Beraadslaging VTC nr. 3/2018 die beraadslaging nr. 39/2016 vervangt van 31 januari 2018 betreffende de aanvraag van tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van personen die vermeld worden in de aangiften van nalatenschap door de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) aan de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD FIN) Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) in het kader van respectievelijk patrimoniumdocumentatie en -informatie en registratie- en successierechten voor het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals Gewest.
 • Beraadslaging VTC nr. 1/2018 die beraadslaging VTC nr. 24/2016 van 14 september 2016 vervangt van 31 januari 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging door het Agentschap Informatie Vlaanderen als beheerder van het Dossierstatusinformatiesysteem (DOSIS) en aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen als beheerder van het e-loket voor ondernemers, VlaanderenOnderneemt.be.
 • Beraadslaging VTC 48/2017 van 18 januari 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging van het meedelen van persoonsgegevens van netgebruikers door de werkmaatschappijen van distrbutiebeheerders Infrax cvba en Eandis cvba aan het agentschap Wonen Vlaanderen, afdeling Toezicht en afdeling Woningkwaliteit en de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHMs), in het kader van de bestrijding van domiciliefraude en krotverhuur.