logo VTC

Vlaamse Toezichtcommissie
voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Logo Vlaamse leeuw

 

Organisatie

De toezichtcommissie

De toezichtcommissie komt in principe maandelijks bijeen op de zetel van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De toezichtcommissie heeft een huishoudelijk reglement (pdf document, 29kB) opgesteld. Het Vlaams Parlement heeft dit huishoudelijk reglement op 23 juni bekrachtigd.

De voorzitter van de Vlaamse Toezichtcommissie staat in voor de dagelijkse leiding en zit de vergaderingen voor. De voorzitter van de toezichtcommissie behartigt en coördineert het overleg en de samenwerking van de toezichtcommissie met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Hij waakt erover dat de beslissingen van de toezichtcommissie de algemene standpunten van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet tegenspreken. Hij kan daarom de behandeling van een dossier opschorten en de vraag voorleggen aan de beoordeling van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De toezichtcommissie is daartoe verplicht op eenvoudig verzoek van een belanghebbende. In dat geval wordt de bespreking van het dossier in de toezichtcommissie opgeschort en wordt het dossier onmiddellijk aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer meegedeeld.

Als de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geen advies uitbrengt binnen een termijn van dertig kalenderdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van het dossier, brengt de toezichtcommissie haar advies of aanbeveling uit of neemt ze haar beslissing, zonder het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer af te wachten.
Het standpunt van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt uitdrukkelijk in het advies, de aanbeveling of de beslissing van de toezichtcommissie opgenomen. In voorkomend geval geeft de toezichtcommissie een uitdrukkelijke motivering van de redenen waarom ze het standpunt van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geheel of gedeeltelijk niet volgt.

Secretariaat

De Vlaamse Toezichtcommissie beschikt over een secretariaat waarvan het personeel ter beschikking wordt gesteld door de diensten van de Vlaamse overheid die bevoegd zijn voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. De voorzitter van de toezichtcommissie duidt de personeelsleden van de toezichtcommissie aan. De personeelsleden van de toezichtcommissie staan onder de leiding en het gezag van de voorzitter van de toezichtcommissie.