logo VTC

Vlaamse Toezichtcommissie
voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Logo Vlaamse leeuw

 

Bevoegdheden

De bevoegdheden van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer zijn bepaald in artikel 11 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en de uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009.

  1. De toezichtcommissie verleent, op verzoek of op eigen initiatief, advies aan het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering, de instanties en belanghebbenden over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van dit decreet en de uitvoeringsbepalingen ervan.

  2. De toezichtcommissie verleent machtigingen voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens door een Vlaamse overheidsinstantie binnen zestig dagen na de aanvraag en mits alle daartoe noodzakelijke gegevens aan de toezichtcommissie zijn meegedeeld. De machtigingen die de toezichtcommissie verleent, zijn openbaar.

  3. Vooraleer de Vlaamse Regering een gegevensbron die persoonsgegevens bevat, als een authentieke gegevensbron erkent, geeft de toezichtcommissie advies.

  4. Instanties kunnen een veiligheidsconsulent in sommige gevallen pas aanstellen na gunstig advies van de Vlaamse toezichtcommissie.

  5. De toezichtcommissie brengt jaarlijks bij het Vlaams Parlement schriftelijk verslag uit over de vervulling van haar opdrachten gedurende het voorbije jaar, met inbegrip van aanbevelingen voor de toepassing van dit decreet. Het verslag van de toezichtcommissie wordt door het Vlaams Parlement openbaar gemaakt. De voorzitter van de toezichtcommissie kan al dan niet op eigen verzoek op elk moment door het Vlaams Parlement worden gehoord.