logo VTC

Vlaamse Toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens

Logo Vlaamse leeuw

 

**In werking treden AVG-decreet 25 mei 2018**

Adviesvragen worden pas behandeld na de bekendmaking van de leden van de nieuwe VTC

Volgens artikel 36, 4, AVG zijn de lidstaten verplicht om de toezichthoudende autoriteit te raadplegen bij voorstellen (of ontwerpen) van wet- en regelgeving in verband met verwerking van persoonsgegevens.

Aangezien de VTC sinds 25 mei 2018 een toezichthoudende autoriteit is voor de Vlaamse instanties conform de AVG, moeten de Vlaamse wet- en regelgevingsinitiatieven aan haar worden voorgelegd vanaf 25 mei 2018.

De adviesbevoegdheid en toezichtbevoegdheid van de 'oude' VTC zijn echter op 25 mei 2018 opgeheven terwijl de adviesbevoegdheid en toezichtbevoegdheid van de 'nieuwe' VTC pas in werking treden op de datum van publicatie in B.S. van de samenstelling van de VTC. De VTC kan tot dan dus geen officieel advies geven.

Het AVG-decreet voorziet wel in een overgangsbepaling voor lopende adviesvragen die ingediend werden vóór de bekendmaking in het B.S. van de samenstelling van de 'nieuwe' VTC. Deze lopende adviesvragen worden behandeld zodra de samenstelling van de nieuwe VTC wordt bekend gemaakt in het B.S.

Er is nog onduidelijkheid over de precieze adviesbevoegdheid van de VTC.

 

Adviezen en aanbevelingen aanvragen

Procedure
De toezichtcommissie kan op eigen initiatief of op verzoek adviezen en aanbevelingen formuleren over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van het “egov-decreet” en de uitvoeringsbepalingen ervan.

Voor de behandeling van de aanvragen tot advies of aanbeveling gaat de voorzitter of de verslaggever zo snel mogelijk na of alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het advies of de aanbeveling, aan de toezichtcommissie zijn meegedeeld. In voorkomend geval richt de voorzitter of de verslaggever zich tot de betrokken instantie met het verzoek om de door hem te preciseren gegevens mee te delen.

Als het verzoek volledig is, beslist de toezichtcommissie binnen zestig dagen over het verzoek.

In het advies is opgenomen of het gunstig of ongunstig is, eventueel met vermelding van de voorwaarden waarvan de conclusie afhankelijk is.

Praktische informatie
Verzoeken tot advies of aanbeveling worden schriftelijk ingediend bij de Vlaamse Toezichtcommissie, Boudewijnlaan 30, bus 47, 1000 Brussel of elektronisch naar toezichtcommissie@vlaanderen.be.