logo VTC

Vlaamse Toezichtcommissie
voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Logo Vlaamse leeuw

 

Adviezen en aanbevelingen aanvragen

Procedure
De toezichtcommissie kan op eigen initiatief of op verzoek adviezen en aanbevelingen formuleren over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het kader van het “egov-decreet” en de uitvoeringsbepalingen ervan.

Voor de behandeling van de aanvragen tot advies of aanbeveling gaat de voorzitter of de verslaggever zo snel mogelijk na of alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het advies of de aanbeveling, aan de toezichtcommissie zijn meegedeeld. In voorkomend geval richt de voorzitter of de verslaggever zich tot de betrokken instantie met het verzoek om de door hem te preciseren gegevens mee te delen.

Als het verzoek volledig is, beslist de toezichtcommissie binnen zestig dagen over het verzoek.

In het advies is opgenomen of het gunstig of ongunstig is, eventueel met vermelding van de voorwaarden waarvan de conclusie afhankelijk is.

Praktische informatie
Verzoeken tot advies of aanbeveling worden schriftelijk ingediend bij de Vlaamse Toezichtcommissie, Boudewijnlaan 30, bus 47, 1000 Brussel of elektronisch naar toezichtcommissie@vlaanderen.be.