logo VTC

Vlaamse Toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens

Logo Vlaamse leeuw

 

Welkom

De Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens werd opgericht bij het AVG-decreet. Zij vervangt de de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer die werd opgericht door het e-govdecreet en sinds 2010 operationeel was.

Op deze website vindt u informatie over bescherming van persoonsgegevens en de rol van de Vlaamse Toezichtcommissie hierin. Gezien de recente en nog bezig zijnde hervorming is deze site nog aan wijzigingen onderhevig en heeft deze nog de structuur van de taken van de voorgaande Vlaamse Toezichtcommissie.

De Vlaamse Toezichtcommissie is alleen bevoegd voor instanties van de Vlaamse Overheid. Meer informatie over wat Vlaamse instanties zijn vindt u hier.

In de kijker

6 november 2018

Adreswijziging van de Vlaamse Toezichtcommissie

Eind oktober veranderde zowel het fysieke als virtuele adres van de VTC. U vindt ons nu hier:
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

en via


contact@toezichtcommissie.be

 

c
1 oktober 2018

Oktober is de maand van de cybersecurity

Om dit in de verf te zetten lanceert Safe on Web de campagne "Boost je digitale gezondheid".

Op de website kan je testen hoe hoog jij scoort in de Digitale Gezondheids-index aan de hand van 15 praktische vragen over 5 cyberdomeinen naar de digitale gezondheid van de Belg.

Met de index kan je berekenen hoeveel je afweet van internetveiligheid, wat je goed doet en waar de pijnpunten liggen.

Benieuwd naar jou persoonlijke score? Doe hier dan de test!

 

zen
6 september 2018

Nieuwe Belgische Privacywet gepubliceerd

Op 5 september 2018 werd de nieuwe Belgische Privacywet van 30 juli gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De integrale tekst kan u hier terugvinden.

 

 
3 augustus 2018

Nieuw modelformulier protocol en meldingsformulier voor inbreuk i.v.m. persoonsgegevens

In het kader van de AVG staat er vanaf nu op onze website meer informatie omtrent de protocolregeling en de meldplicht voor inbreuken i.v.m. persoonsgegevens. Tevens zijn voor beide onderwerpen modelformulieren gemaakt

Protocolregeling
Melding inbreuken i.v.m. persoonsgegevens (datalekken)

 

 
25 juli 2018

Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Net voor de zomerreces keurde de plenaire Kamer de Belgische omzettingswet Privacywet goed. De aangenomen tekst vindt u hier.

 

kamer
23 juli 2018

Bericht voor Vlaamse overheden: Let op voor telefonische phishing

Klik hier voor meer info

 

 
12 juli 2018

Oproep tot kandidaatstelling drie leden en drie plaatsvervangende leden voor de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens

De Vlaamse Regering deelt mee dat wordt overgegaan tot het aanwijzen van de mandaten van drie leden en drie plaatsvervangende leden voor de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens, die is opgericht bij artikel 10/1 van het decreet van 18 juli betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.

Oproep uit het Belgisch Staatsblad

 

 
6 juni 2018
aangepast op 26 juni 2018

Oprichting van toezichthoudende autoriteit Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC) + info over veranderende procedures

Op 30 mei 2018 werd in het Vlaams Parlement het decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), hierna AVG-decreet, gestemd.

Daarin wordt de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (VTC) vervangen door de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (ook VTC). Die wordt opgericht als volwaardige toezichthoudende autoriteit, conform de algemene verordening gegevensbescherming.
De VTC is een autonome dienst met rechtspersoonlijkheid en is als toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijk voor het toezicht op de toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming door de instanties (cf. decreet openbaarheid bestuur).

Het AVG-decreet treedt in werking op 25 mei 2018, met uitzondering van een paar artikelen die op 26 juni 2018 (publicatie Belgisch Staatsblad) zijn in werking getreden en een aantal artikelen die pas in werking treden op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de samenstelling van de VTC.

Voor meer info over wat er met de huidige en nieuwe taken van de VTC gebeurt kan u hiernaast doorklikken.
Of lees het gewijzigde e-govdecreet.

Hou deze pagina in de gaten. Bij elke wijziging of nieuwe informatie wordt dit hier gecommuniceerd.

 

 

 

 

Hieronder vindt u meer informatie over wat er in deze periode gebeurt met de vorige en nieuwe taken van de VTC.

> Machtigingsverplichting wordt vervangen door protocollen. Machtigingsaanvragen die op datum van 6 juni nog niet definitief bij de VTC werden ingediend, worden dus waarschijnlijk niet meer behandeld.
> Adviezen
lees hier alles over de adviesbevoegdheden van de nieuwe VTC
> Adviezen veiligheidsconsulenten/aanstellen van DPO's
veiligheidsconsulenten worden niet meer geadviseerd door de VTC. DPO's moeten zich aanmelden bij de toezichthoudende autoriteit. Meer info over de procedure vindt u hier.

26 juni 2018

AVG-decreet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Vandaag werd het decreet van 8 juni 2018 houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), hierna AVG-decreet, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

bs
25 mei 2018

In plaats van de Privacywet geldt vanaf vandaag de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van kracht.

Intussen geldt ook de "organieke wet", de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit die de voormalige Privacycommissie vervangt.

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zal worden opgeheven door de nog op komst zijnde kaderwet.

 

 
5 mei 2018

Aanstelling van een DPO

Vanaf 25 mei 2018 is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) elke overheidsinstantie verplicht een Data Protection Officer (DPO) of functionaris van de gegevensbescherming aan te stellen.

Intussen hebben heel wat lokale besturen en entiteiten van de Vlaamse overheid al een veiligheidsconsulent aangesteld. Het is mogelijk om de bestaande veiligheidsconsulent aan te stellen als DPO.

Naast de taken die een veiligheidsconsulent al had en de nieuwe verplichtingen van de AVG zoals het opstellen van een verwerkingsregister, zijn de bijkomende taken, specifiek voor de DPO:
- de DPO wordt het eerste aanspreekpunt voor de burger. Daarvoor moeten de contactgegevens van de DPO (bij voorkeur met een algemeen mailadres als privacy@gemeente.be) bekendgemaakt worden aan betrokkenen/het publiek;
- de DPO wordt ook het aanspreekpunt voor toezichthoudende autoriteit (GBA/DPA) en moet ermee overleggen;
- de DPO moet betrokken worden bij de opmaak van de gegevensbeschermingseffectenbeoordelingen (GEB/DPIA).
Dit impliceert dat de nodige extra tijdsbesteding dient voorzien te worden.

Uiteraard is het ook mogelijk om een andere persoon dan de veiligheidsconsulent als DPO aan te duiden, maar de kennis die de veiligheidsconsulent heeft opgebouwd dient ook de functie van DPO.
De DPO dient wel formeel aangesteld te worden, door een beslissing van het schepencollege of de leidend ambtenaar. De DPO moet worden aangemeld bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Een procedure is hiervoor nog niet gekend. (zie update hierboven)

De richtlijnen voor functionarissen voor gegevensbescherming van de Groep Gegevensbescherming artikel 29 (WP 29) vindt u hier:

 

 

 
14 maart 2018

Machtigingsaanvragen bij de VTC nog steeds mogelijk
(niet meer sinds 6/6/18)

Op de site van de CBPL staat te lezen dat de nieuwe Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), die vanaf 25 mei de taken van de Privacycommissie en haar sectorale comités zal overnemen, niet langer machtigingen zal verlenen. Het bestaande machtigingssysteem zal dan ook vanaf 25 mei vervallen en vanaf 5 maart worden door de CBPL geen nieuwe aanvragen meer aanvaard.

De VTC echter blijft voorlopig verder machtigingsaanvragen behandelen. Dat kan en moet zolang het e-govdecreet niet wordt aangepast (dus eventueel ook tot na 25 mei 2018).

Instanties die nog graag machtigingen door de VTC willen voor 25 mei (wat wel het meest zekerheid geeft), wachten best niet te lang met indienen.

 

 
20 februari 2018

Brochure: In zeven stappen naar gegevensbescherming in het onderwijs

Volgens de Algemene Gegevens Verordening (AVG) van de EU

In onderwijsinstellingen zijn er tal van informatiebronnen die persoonsgegevens bevatten. Bijvoorbeeld: alle documenten voor de personeelsadministratie, het leerling- of cursistvolgsysteem, de agenda's van de kinderen, rapporten, het inlichtingenblad dat gevraagd wordt om in te vullen bij inschrijving...

Deze brochure vormt een goede gids voor onderwijsinstellingen om zich te conformeren aan de AVG.

onderwijs
8 februari 2018

Studie RISK BASED APPROACH - een handige tool: vragenlijst

Om organisaties een methodologie aan te bieden om een risk based approach van de Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) uit te voeren, voeren de CBPL en de VTC, in samenwerking met Thomas More, een studie uit naar een tool die niet alleen voldoet aan de vereisten van de GEB, zoals beschreven in de "Algemene Verordening Gegevensbescherming" (AVG), maar ook gebaseerd is op methodologieën uit de wereld van risicomanagement en rekening houdt met de complexiteit van het thema en de leesbaarheid voor de organisatie.

De onderzoekers zoeken nog extra input voor het ontwikkelen van deze tool en dus vraagt Thomas More aan zoveel mogelijk professionelen uit de sector om een vragenlijst in te vullen. Deze survey bevraagt mogelijke verbanden tussen 'kwetsbaarheden' enerzijds, en de 'bedreigingen voor de betrokkene' anderzijds en concentreert zich telkens op één specifieke bedreiging (je krijgt dus bij elke klik een andere vragenlijst voorgeschoteld).

studie
1 februari 2018

Krisis Info Netwerk Antwerp (KINA) zoekt een stafmedewerker informatieveiligheid.

logo kina
13 juli 2017

De intercommunale Haviland is op zoek naar een voltijdse informatieveiligheidsconsulent.

15 maart 2017

Het jaarverslag 2015 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronisch bestuurlijke gegevensverkeer is beschikbaar.

9 nov 2016

Aanbeveling VTC/01/2016 van 12 oktober 2016 betreffende het beheer van persoonsgegevens in een datacenter door een niet-Europese firma.

Het advies van de VTC met betrekking tot de mogelijkheid om persoonsgegevens van inburgeraars over te brengen naar een datacenter in België dat beheerd wordt door een bedrijf dat verbonden is met een Amerikaans moederbedrijf, zoals de Virtual Private Cloud (VPC) van de Vlaamse overheid, werd voor een goed begrip en een betere toepassing veralgemeend en als een aanbeveling door de Vlaamse Toezichtcommissie naar de leidend ambtenaren van de diensten van de Vlaamse Regering gestuurd.

9 nov 2016

Algemene Verordening Gegevensbescherming: Stappenplan

De Privacycommissie informeert op haar website over de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook stelt ze een stappenplan ter beschikking voor bedrijven en organisaties ter voorbereiding van de implementatie van deze nieuwe verordening.

folder stappenplan
9 nov 2016

Studiedag “DE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING VERDER ONTLEED”

Op vrijdag 18 november 2016 organiseert de KU Leuven een studiedag over de nieuwe Verordening Gegevensbescherming, in samenwerking met de Privacycommissie en twee onderzoekscentra van de universiteit te Namen en de VUB te Brussel.
In de voormiddag worden eerst enkele rechten en verplichtingen uitgediept, zoals de aanstelling van een DPO, PIA enz.”
In de namiddag wordt aandacht gegeven aan vragen die leven in specifieke domeinen waaronder ook de overheid, en dit in kleinere groepen (interactieve workshops).
Tijdens de workshop voor de overheid zal het Agentschap Informatie Vlaanderen de moeilijkheden en vragen schetsen die momenteel leven bij overheidsdiensten omtrent de toepassing van de GDPR. Daarna zullen twee sprekers relevante bepalingen van de GDPR analyseren en pogen een antwoord te geven op de vragen, gevolgd door een discussie met de aanwezigen.

 

9 nov 2016

Take back the internet”

In oktober 2016 lanceerde de Belgische overheid, met name CERT.be (het federale cyber emergency team) en het CCB (Centrum voor Cybersecurity België) samen met de Cyber Security Coalition een sensibiliseringscampagne rond cyberveiligheid.
Het objectief van de campagne is om zowel op korte als op lange termijn cyberhygiëne te verbeteren bij de Belgische bevolking. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 6.491.641 mensen zich online onveilig gedragen en hierdoor cybercriminelen vrij spel geven.
Op Safeonweb.be kan je testen hoe goed of slecht jij momenteel beveiligd bent en kan je meteen actie ondernemen dankzij nuttige informatie en tips. De campagne ‘Take back the internet’ zorgt ervoor dat het internet terug een veilige en leuke plaats wordt, zonder cyberbullies.
Geef cybercriminelen geen kans. Doe de test op Safeonweb.be. Samen brengen we de teller naar beneden! Wil je meedoen met deze campagne? Download het campagnemateriaal!

 

take back the internet

Studiedag rond de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 7 november organiseren Het Facilitair Bedrijf en Informatie Vlaanderen een studiedag over de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming in het VAC Gent. Op de studiedag wordt ingegaan op de impact die de nieuwe Europese verordening zal hebben op organisaties die persoonsgegevens verwerken. De studiedag richt zich op juristen, beleidsverantwoordelijken, informatici, veiligheidsconsulenten, HR-verantwoordelijken, teamleaders, en al wie in zijn of haar job bij de Vlaamse overheid te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens. Meer over het programma en het inschrijvingsformulier

privacy

Advies met betrekking tot de mogelijkheid om persoonsgegevens van inburgeraars over te brengen naar een datacenter in België, de Virtual Private Cloud (VPC) van de Vlaamse overheid, dat beheerd wordt door een bedrijf dat verbonden is met een Amerikaans moederbedrijf.

Het advies gaat in op de juridische en technische garanties die geboden worden door de verwerker en de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke voor de verwerking.

New European Data Protection Laws: The Belgian Perspective - the GDPR and the Police Directive explained

Op 7 juli organiseert Brussels Privacy Hub samen met CBPL, met Centre de Recherches en Information, Droit et Société en met Centre for IT & IP Law een conferentie over de implementatie van de GDPR in België: New European Data Protection Laws: The Belgian Perspective - the GDPR and the police Directive explained. Deze conferentie wil juristen die werken voor Belgische overheidsdiensten of voor bedrijven meer inzicht bieden op de implacties van de nieuwe Europese regels.

logo Brussels Privacy Hub

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort als “AVG” ) is gepubliceerd! Dat gebeurde op 4 mei 2016. De verordening treedt in werking op 25 mei 2016 en is van toepassing vanaf 25 mei 2018. Dan vervangt ze de huidige privacyrichtlijn en privacywet.

vlag EU

Studiedag Politeia: Gegevensverwerking in publieke sector: wat na de nieuwe privacyverordening

Deze studiedag gaat dieper in op de Verordening, die de huidige EU Privacy Richtlijn (95/64/EG) en de Privacywet zal vervangen, en haar impact op de verwerking van persoonsgegevens in de publieke sector.” De studiedag vindt plaats op 22 april in Mechelen.

Het jaarverslag 2014 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer is beschikbaar.

Advies m.b.t. de keuze voor een SaaS-HR-strategie bij talentmanagementprocessen van de Vlaamse Overheid

De CBPL (Privacycommissie) heeft op 24 februari 2016 een advies uitgebracht over het mogelijke gebruik van cloudtoepassingen van Amerikaanse leveranciers met datacentra in Europa in het kader van human resources. Het handelt ondermeer over de classificatie van de gegevens, de positie van de overheid als werkgever en de evaluatie van de beveiliging met in het bijzonder de situering van de encryptiesleutel. (Advies 09/2016)

Dataprotectieverordening

De definitieve (maar nog niet officiële) tekst van de nieuwe dataprotectieverordening: "Protection of individuals with regard to the processing of personal data, and the free movement of such data (General Data Protection Regulation)" kan u terugvinden op de website van het Europees Parlement. U vindt de tekst "Miscellaneous - 3_consolidated_text - Consolidated text (outcome of the trilogue of 15/12/2015)" als bijlage bij het derde agendapunt van de vergadering van het Europees Parlement op 17 december 2015.

vlag EU

CPDP 2016: '[IN]VISIBILITIES & INFRASTRUCTURES'

Van 27 tot 29 januari vindt in Brussel de 9e editie plaats van de Computers, Privacy and Data Protection Conference.

Logo CDPD2016

Iedereen een informatieveiligheidsplan in 2016?!

Op maandag 18 januari organiseert V-ICT-OR haar eerste kennisdag van 2016 met als centraal thema informatieveiligheid. Zo zet u dit thema meteen op de agenda van uw lokaal bestuur! Op deze kennisdag helpt V-ICT-OR u op weg om uw eigen informatieveiligheidsplan op te maken. De heer Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Vlaamse Toezichtscommissie (VTC), kadert het thema informatieveiligheid. In de namiddag komen methodieken en tools aan bod die u helpen om concreet aan de slag te gaan. In het laatste deel wordt de nadruk gelegd op de vertaling van beleidsdoelstellingen naar concrete acties.

Logo V-ICT-OR

Forumnamiddag gevolgen Schrems arrest.

Op 18 december 2015 (oorspronkelijk gepland op 27 november 2015) organiseert de Privacycommissie een forumnamiddag over de gevolgen die het Schrems arrest met zich meebrengt.

Max Schrems

De VTC heeft een nota geschreven met principes voor het opzetten en beheren van een datawarehouse.

Datawarehouse

Nationale cybersecuritycampagne 2015: sterke wachtwoorden
“Op 1 oktober 2015 tijdens de European Cyber Security Month lanceerden de publieke, private en academische sector een grote nationale cybersecuritycampagne in België. De campagne gaat over het gebruik van sterke wachtwoorden en richt zich naar alle Belgen, als eindgebruiker of als werknemer. De campagne is een initiatief van CERT.be, het federale cyber emergency team, en de Cyber Security Coalition, een samenwerking tussen de publieke, private en academische sector.

Safe on web

Studiedag: 'Informatieveiligheid in de praktijk'
Op donderdag 1 oktober 2015 organiseert het agentschap Facilitair Bedrijf in het VAC Leuven een interne studiedag voor verantwoordelijken informatieveiligheid en beleidsdomeinarchivarissen van de Vlaamse overheid.

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven.

Data Protection On The Move: Computers, Privacy & Data Protection
8ste Internationale conferentie - van 21 tem 23 januari.

CPDP Conference 2015

Er is een nuttige publicatie verschenen over informatieveiligheid: de “Belgische Gids voor Cyberveiligheid”. De gids is bedoeld als praktisch instrument voor het bedrijfsleven, maar kan zeker ook zijn nut bewijzen in een overheidscontext. Het is een technologieneutrale en beknopte handleiding die verhelderend wil zijn voor het management en die zo ook bruikbaar is voor de informatieveiligheidsconsulent.
Deze gids is het resultaat van een partnership tussen de Belgische International Chamber of Commerce (ICC), het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), EY, Microsoft, ISACA en het Belgian Cybercrime Centre of Excellence for Training, Research & Education (B-CCENTRE).

Belgische Gids voor Cyberveiligheid

Sinds 14 juni 2014 is de VTC als ze een gegevensstroom machtigt bevoegd om tegelijk het gebruik van het rijksregisternummer dat deel uitmaakt van deze gegevensstroom te machtigen. Geen dubbele procedure meer bij het sectoraal comité van het Rijksregister! Dat blijft wel nog bevoegd voor aparte machtigingen van het gebruik los van een gegevensstroom en voor het machtigen van de toegang tot de gegevens van het Rijksregister.

Dit werd bepaald in artikel 5 van de wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren (B.S. 4 juni 2014).

Wet

Studiedag: 'Wat met privacy en informatieveiligheid in lokale besturen?
Dinsdagnamiddag 10 juni 2014 in Antwerpen.
Een initiatief van Cipal Institute vzw in samenwerking met VVSG.

Cipal VVSG

Aanbeveling privacycommissie 21 januari 2013 ter voorkoming van gegevenslekken

Het jaarverslag 2012 van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer is beschikbaar op onze site.

Jaarverslag 2011

Het decreet houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator van 13 juli 2012 is op 1 augustus 2012 in werking getreden.

Video "Houd zelf controle over je persoonsgegevens" (You Tube - EU Justice - Official YouTube site for the European Commission's Directorate General for Justice.

Screenshot YouTube EUJustice

Voorstel voor een verordening van het Europees parlement en de raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Deze verordening zou de bestaande Europese richtlijn gaan vervangen. Dit zal ten vroegste in 2014 gebeuren en er is dan nog een termijn van 2 jaar voor de inwerkingtreding voorzien. Screenshot  European Commission
Lees de interessante studie  "Databases - Over ICT-beloftes, informatiehonger en digitale autonomie" van het Rathenau Intituut. Screenshot Rathenau Instituut